Udlejningsbetingelser

Lejemålets varighed og beregning
For alt materiel regnes lejemålet fra og med den dag, det lejede afgår fra lager til og med den dag, det lejede tilbageleveres til lager. Opsigelse kan kun ske med mindst én dags varsel. Den daglige leje beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede benyttes eller ej. Den daglige leje er beregnet på baggrund af en arbejdsdag af otte timer. For yderligere benyttelse debiteres ekstra pr. påbegyndt otte timer. Lejen er baseret på en fem-dags uge og beregnes pr. dag i henhold til lejeaftalen. Dog betales leje for lørdag,

Det lejedes levering og transport
Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Evt. reklamation skal ske inden to dage efter modtagelsen og kan ikke senere tages til følge. Transportudgifter betales af lejeren.

Driftsudgifter
Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Af smøreolie må kun benyttes den af fabrikanten opgivne type og kvalitet.

Vedligeholdelse og aflevering
Det lejede tilbageleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellets aflevering på Lyngfeldt Udlejning ApS’ lager finder eftersyn sted og eventuelle nødvendige reparationer og rengøring debiteres lejeren. Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejeren. Lejeren må ikke foretage eller lade andre foretage reparationer eller ændringer uden Lyngfeldt Udlejning ApS’ samtykke.

Risiko og ansvar
Fra udlevering til aflevering bærer lejeren enhver risiko for skader på det lejede materiel og overfor tredjemand, herunder skade forvoldt af lejer eller tredjemand ved hændelig eller uagtsomt forhold. Bortkommet og ødelagt materiel erstattes af lejer til gældende dagspris.

Lejeren bærer endvidere ansvaret for driftstab, avancetab eller lignende direkte tab, opstået i forbindelse med det lejede. Udlejeren er kun ansvarlig for den skade, det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af udlejeren eller dennes medarbejdere. Udlejeren hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Udlejerens ansvar for tingskade kan dog ikke overstige kr. 1.000.000. Lejeren er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring, dækkende ansvaret for de skader på tredjemandsperson eller ting, som forvoldes under brugen af det lejede. I det omfang,  udlejeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som lejeren måtte gøre af det lejede, er lejeren pligtig til at holde udlejeren skadesløs for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser.

Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med et gyldigt certifikat. Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere. Udlejning til tredjemand må ikke finde sted uden Lyngfeldt Udlejning ApS’ samtykke.

Forsikring
Det påhviler lejeren at sørge for, at materiellet er forsikret under hele perioden. Forsikring skal tegnes hos Lyngfeldt Udlejning ApS, medmindre tilsvarende forsikring kan dokumenteres. Prærnien andrager 6.6% af bruttolejen og specificeres særskilt på faktura.

Selvrisiko
Selvrisikoen er opdelt i grupper. Grupper er påført følgeseddel.

Værdi af det lejede   Selvrisiko
0-100.000,00   10.000,00
100.000,00-200.000,00   15.000,00
200.000,00-600.000,00   30.000,00

Alle beløb er angivet i DKK.

Forsikringsbetingelser
Der gøres opmærksom på, at ved tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader eller lignende, ophører lejemålet ikke, før den af politiet udleverede kvittering er afleveret til Lyngfeldt Udlejning ApS.

Fakturering
Fakturering sker ved hvert månedsskifte samt ved lejemålets afslutning. På faktura specificeres betalingsbetingelser, moms, forsikring, forbrug og rengøring.

Betaling
Priserne i prislisten er ekskl. moms. Såfremt andet ikke er aftalt, skal betaling ske netto kontant. Betaling senere berettiger Lyngfeldt Udlejning ApS til at kræve morarenter fra forfaldsdags begyndelse til betaling finder sted med 2 % pr. påbegyndt måned. Ved overskridelse af betalingsfristen har Lyngfeldt Udlejning ApS ret til uden yderligere varsel at afhente det udlejede materiel. Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel og i tilfælde af misligholdelse, om fornødent ved fogedens hjælp, at sætte sig i besiddelse at dette.

Der tages forbehold for fejl og prisændringer.