Najemca odpowiada również za straty operacyjne, utratę zysku lub podobne bezpośrednie straty poniesione w związku z wynajmowaną nieruchomością. Wynajmujący odpowiada za szkodę wyrządzoną przez przedmiot najmu tylko wtedy, gdy można udowodnić, że szkoda powstała z winy wynajmującego lub jego pracowników. Leasingodawca nie odpowiada jednak nigdy za straty operacyjne, utratę czasu, utratę zysku czy inne straty pośrednie. Odpowiedzialność wynajmującego za szkody majątkowe nie może jednak przekroczyć 1.000.000 koron duńskich. Najemca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego odpowiedzialność za szkody na osobach trzecich lub mieniu wyrządzone podczas korzystania z wynajmowanego lokalu. W zakresie, w jakim wynajmujący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez najemcę z przedmiotu najmu, najemca jest zobowiązany do zwolnienia wynajmującego z wszelkiej odpowiedzialności, jaką może on ponieść, w zakresie, w jakim odpowiedzialność ta przekracza uzgodnione limity.

Sprzęt, na który wymagane jest prawo jazdy, może być używany wyłącznie przez osoby posiadające ważne prawo jazdy. Najemca jest odpowiedzialny za powiadomienie Duńskiego Urzędu Inspekcji Pracy i innych organów, a także wszelkich właścicieli kabli i przewodów. Wynajem osobom trzecim nie może odbywać się bez zgody Lyngfeldt Udlejning ApS.

 

UBEZPIECZENIA

Obowiązkiem najemcy jest zapewnienie ubezpieczenia sprzętu przez cały okres. Ubezpieczenie musi być zawarte w Lyngfeldt Udlejning ApS, chyba że można udokumentować równoważne ubezpieczenie. Składka wynosi 6,6% czynszu brutto i jest wyszczególniona odrębnie na fakturze.

 

SELVRISIKO

Udział własny jest podzielony na grupy. Grupy są załączone.

Wartość wynajmowanego mienia Odliczenie
0-100.000,00 10.000,00
100.000,00-200.000,00 15.000,00
200.000,00-600.000,00 30.000,00
Wszystkie kwoty podane są w DKK.

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Należy pamiętać, że w przypadku pożaru, kradzieży, szkód spowodowanych przez wandalizm lub podobnych, najem nie zakończy się do momentu przekazania Lyngfeldt Udlejning ApS pokwitowania wystawionego przez policję.

 

FAKTUROWANIE

Fakturowanie odbywa się na koniec każdego miesiąca oraz na koniec najmu. Faktura określa warunki płatności, podatek VAT, ubezpieczenie, zużycie i sprzątanie.

 

PŁATNOŚĆ

Ceny w cenniku nie zawierają podatku VAT. O ile nie uzgodniono inaczej, płatność dokonywana jest netto w gotówce. Zapłata w terminie późniejszym uprawnia Lyngfeldt Udlejning ApS do żądania odsetek za zwłokę od początku terminu płatności do momentu dokonania zapłaty w wysokości 2% miesięcznie. W przypadku przekroczenia terminu płatności Lyngfeldt Udlejning ApS ma prawo odebrać wypożyczony sprzęt bez dodatkowego powiadomienia. Wynajmujący ma w każdej chwili prawo do kontroli wynajętego sprzętu, a w razie zwłoki do jego przejęcia, w razie potrzeby przy pomocy komornika.

Z wyłączeniem błędów i zmian cen.