Lejeren bærer endvidere ansvaret for driftstab, avancetab eller lignende direkte tab, opstået i forbindelse med det lejede. Udlejeren er kun ansvarlig for den skade, det udlejede forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af udlejeren eller dennes medarbejdere. Udlejeren hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Udlejerens ansvar for tingskade kan dog ikke overstige kr. 1.000.000. Lejeren er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring, dækkende ansvaret for de skader på tredjemandsperson eller ting, som forvoldes under brugen af det lejede. I det omfang, udlejeren måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som lejeren måtte gøre af det lejede, er lejeren pligtig til at holde udlejeren skadesløs for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser.

Materiel, hvortil der kræves førercertifikat, må kun benyttes af personer med et gyldigt certifikat. Lejeren er ansvarlig for anmeldelse til Arbejdstilsynet og andre myndigheder samt evt. kabel- og ledningsejere. Udlejning til tredjemand må ikke finde sted uden Lyngfeldt Udlejning ApS’ samtykke.

 

FORSIKRING

Det påhviler lejeren at sørge for, at materiellet er forsikret under hele perioden. Forsikring skal tegnes hos Lyngfeldt Udlejning ApS, medmindre tilsvarende forsikring kan dokumenteres. Prærnien andrager 6.6% af bruttolejen og specificeres særskilt på faktura.

 

SELVRISIKO

Selvrisikoen er opdelt i grupper. Grupper er påført følgeseddel.

Værdi af det lejede Selvrisiko
0-100.000,00 10.000,00
100.000,00-200.000,00 15.000,00
200.000,00-600.000,00 30.000,00
Alle beløb er angivet i DKK.

 

FORSIKRINGSBETINGELSER

Der gøres opmærksom på, at ved tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader eller lignende, ophører lejemålet ikke, før den af politiet udleverede kvittering er afleveret til Lyngfeldt Udlejning ApS.

 

FAKTURERING

Fakturering sker ved hvert månedsskifte samt ved lejemålets afslutning. På faktura specificeres betalingsbetingelser, moms, forsikring, forbrug og rengøring.

 

BETALING

Priserne i prislisten er ekskl. moms. Såfremt andet ikke er aftalt, skal betaling ske netto kontant. Betaling senere berettiger Lyngfeldt Udlejning ApS til at kræve morarenter fra forfaldsdags begyndelse til betaling finder sted med 2 % pr. påbegyndt måned. Ved overskridelse af betalingsfristen har Lyngfeldt Udlejning ApS ret til uden yderligere varsel at afhente det udlejede materiel. Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel og i tilfælde af misligholdelse, om fornødent ved fogedens hjælp, at sætte sig i besiddelse at dette.

Der tages forbehold for fejl og prisændringer.